منشور اخلاقی

7527
0

 

اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن وکشاورزی قزوین

 

التزام به مباني اسلام و اصول جمهوري اسلامي ايران

در همه حال و هرجا با پايبندي به مباني اسلام و موازين شرعي متعهد به حفظ استقلال، آزادي، وحدت و تماميت ارضي كشور هستيم و همواره به منافع كشورمي انديشيم.

 

عمل به قانون و احترام به خرد جمعي

در تمام مراحل و در اتخاذ همه تصميمات و يا انجام اقدامات قانون را رعايت كرده، امور سازمان را به اتكاء راي و خواست اعضاء و با مشاركت آنها و ازخلال توجه به نظرات جمعي اداره مي كنيم.

 

رعايت اصول اخلاقي و عدم وابستگي

 اصول اخلاقي ما بر اساس رعايت حقوق انساني و ارزشهاي اخلاقي و مبتني براصول راستي و درستي، اعتماد و تعهد سازمان و كاركنانش بنا شده است.

 

مسئوليت پذيري و پاسخگويي

به عنوان اتاق و اركان آن در قبال اقدامات و مواضع خود در مقابل محيط كلان(جامعه) و محيط خرد(اعضاء) مسئوليت داشته و پاسخگو خواهيم بود.

 

جهت گيري

به عنوان مهم ترين وظيفه سعي مي كنيم در كنار مشاركت در سياستگزاري وبرنامه ريزي هاي اقتصادي و همكاري و مشاوره با قواي سه گانه، مساعي و جهت گيري اصلي سازمان خود را معطوف به تقويت بخش خصوصي اقتصادنموده، به عنوان يك ارزش سعي در بهبود شرايط كسب و كار داشته باشيم وصرفاً منعكس كننده نظرات اعضاء خود باشيم.

 

شفافيت در ارتباطات

شفافيت شرط لازم جهت ايجاد اعتماد و حفظ وفاداري اعضاء بوده و در اين اتاق به اين مهم بعنوان يك ارزش نگاه و به آن عمل مي شود.

 

رعايت احترام

ضمن آنكه ايران را متعلق به همه ايرانيان مي دانيم،روابط داخلي و خارجي خود را نيز بر اساس  احترام به افراد و استعدادهايشان، رعايت حقوق متقابل و توسعه تعاملات و همكاري پايدار، بنا مي گذاريم.

 

رابطه برد- برد

چه در تمامي مراحل كسب و كار و چه در برخورد با تمامي ذينفعان اعم از محيط كلان و يا خرد كاركنان و اعضاء سعي در ايجاد و حفظ رابطه برد- برد داشته و خواهيم داشت.

 

سازمان يادگيرنده

اتاق ريشه در دانش و تجربه، استحكام در سازمان و تعهد بين كاركنان واعضاء دارد. از هر تجربه و موقعيتي درس مي گيريم و اين دانش را بمنظورارتقاي تجارب فردي و گروهي و افزايش قابليت هايمان، بين خود و اعضاء به اشتراك مي گذاريم.

 

بهبود خدمات

تلاش مي كنيم تا خدمات خويش را چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي بهبود دهيم، منافع بيشتري را براي اعضاء فراهم سازيم. پيشرفت اصول فني به پيشرفت ما در دانش و نوآوري در جهت ايجاد خدمات كار و ارائه بهتر آن و نيز" استراتژي كوتاه كردن زمان اقدام" كمك مي كند.

 

آينده نگري

به آينده مي انديشيم و تلاش مي كنيم با ارتقاء روز افزون مهارت كاركنان و ارتقاء سازمان و با بهره گيري از همه فرصت ها و ظرفيتها، بهترين باشيم و به اين مهم ايمان داريم.